EU – Modernizace techniky Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o.Projekt: Modernizace techniky Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o.

Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016289

Žadatel: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Financování projektu: Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 6.1 REACT-EU, v rámci Výzvy č. 97 Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů

Realizováno v letech 2021 – 2023 s celkovým rozpočtem 92 492 379,83 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu dojde k pořízení celkového počtu 25 kusů sanitních vozů typu B i C s odpovídajícím vybavením. Tím dojde nejen ke zvýšení technické vybavenosti složky IZS, tak i ke zvýšení bezpečnosti a uživatelského komfortu výjezdových posádek i pacientů.

Cíl projektu:

Cílem projektu je posílení schopnosti Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o. reagovat na situaci související s pandemií COVID-19 a zlepšení vybavenosti, umožňující transport osob s podezřením na nákazu COVID-19. Bude zajištěna připravenost složek IZS s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí související s pandemií, které povede ke zmírnění jejích následků a projevů.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu bude pořízení specializovaného technického vybavení výjezdových základen ZZS SčK, jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí způsobených pandemií. Výstup projektu bude využíván výjezdovými posádkami ZZS SčK k ochraně života a zdraví všech osob, které se ocitnou v nouzi a budou se nacházet v zásahové oblasti dotčených výjezdových základen ZZS SčK. Díky projektu dojde ke snížení negativních jevů mimořádných událostí a krizových stavů (situací) a jejich prevenci, ke zvýšení připravenosti složek IZS na prevenci a řešení mimořádných událostí a krizových stavů (včetně záchranných a likvidačních prací), ke snížení časové dotace potřebné při řešení mimořádných událostí a krizových stavů (včetně záchranných a likvidačních prací). Díky moderním technologiím umožní výjezdovým skupinám dorazit i do těžko přístupných míst regionu včas a ve stanovené době. Moderní vozy disponují technologiemi a asistenčními systémy zvyšujícími uživatelský komfort při řízení vozu a přispívají tak ke snížení časové dotace potřebné při řešení mimořádných událostí a krizových stavů.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.