Krajské školicí a vzdělávací středisko ZZS Středočeského kraje

Krajské školicí a výcvikové středisko je součástí ZZS Středočeského kraje od svého vzniku v roce 2003. Středisko se zaměřuje na dvě hlavní oblasti činnosti – jednak na vzdělávání všech kategorií zdravotníků a jednak na školení nezdravotnímu v postupech první pomoci, zejména tedy na výcvik základní neodkladné resuscitace. V současné době se připravujeme na plošné školení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a tak probíhá proškolování budoucích lektorů z řad našich lékařů a záchranářů.

Zaměstnanci ZZS Středočeského kraje mají některé kurzy jako povinné – výcvik v týmové spolupráci při neodkladné resuscitaci byl přenesen na oblasti, každá oblast má k dispozici model s možností nácviku postupů rozšířené neodkladné resuscitace (intubace, rozpoznávání rytmů, defibrilace). Dalším povinným kurzem je školení v postupech při mimořádné události podle aktuálního traumatologického plánu. Součástí této přípravy jsou i nácviky mimořádných událostí, obvykle spolu s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému.

Osmihodinový povinný kurz pro všechny nelékařské pracovníky probíhal podle jednotné osnovy v letech 2010 – 2012. Podstatnou část tvořily nácviky zajištění dýchacích cest supraglotickými pomůckami, zajištění intraoseálního přístupu do krevního oběhu či nácvik systematického vyšetření pacienta v urgentních situacích. Teoretická část kurz obsahovala monitorování, současné postupy řešení urgentních stavů (akutní koronární syndrom, závažné trauma, akutní cévní mozkové příhody) a další témata. Na závěr byly znalosti účastníků ověřeny testem.

KŠVS nabízí zaměstnancům i volitelné kurzy v rámci kontinuálního doškolování. Témata se obměňují, v roce 2013 se konaly semináře na téma traumatologie a postup při závažném úrazu,dále psychosociální urgence, porodnictví a resuscitace novorozence a jeden seminář se týkal i novinky v diagnostických postupech v přednemocniční fázi – ultrasonografického vyšetření. V minulých letech si mohli posluchači zvolit semináře o cévních mozkových příhodách, o domácím násilí, o psychologii v souvislosti s prací v urgentní medicíně či praktický kurz porodnictví s možností nácviku postupů na modelech. Konaly se i praktické kurzy sebeobrany pro záchranáře nebo teoretický seminář o ohrožení a násilí v pomáhajících profesích.

KŠVS se zabývá i vzděláváním lékařů, od roku 2007 jsme akreditovaným pracovištěm pro postgraduální výcvik v urgentní medicíně. Stáže u nás pravidelně absolvují rezidenti v přípravě na obor praktické lékařství pro dospělé, nyní již mají předepsaný měsíc praxe na záchranné službě. Pod dohledem školitele se seznamují se zásadami řešení urgentních stavů v terénu a se stabilizací vitálních funkcí pacientů, část stáže stráví i na operačním středisku, kde se seznámí s principy operačního řízení. Nabízíme i stáže v rámci specializačního výcviku v urgentní medicíně – naším pracovištěm tak prošli někteří z kolegů z urgentních příjmů. V letech 2011 – 2013 jsme vyhráli výběrové řízení na zajištění postgraduální přípravy v urgentní medicíně v projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávaní v manažerských dovednostech“ – tento projekt byl hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu a ZZS Středočeského kraje zajišťovala veškeré stáže certifikovaného kurzu „urgentní medicína“ pro 11 účastníků.

Systematicky probíhá také vzdělávání operátorek a operátorů krajského zdravotnického operačního střediska. Operátorky a operátoři procházejí každý rok povinně čtyřmi vzdělávacími moduly, pokrývajícími širokou škálu potřebných znalostí a dovedností. Témata se obměňují, ale je zachována kontinuita vzdělávání v oblasti urgentní medicíny, psychologie a komunikace s volajícími, technologií a softwarového vybavení, týmové spolupráce a komunikace. Periodicky probíhají zvláštní praktické nácviky spolupráce při řešení situace s hromadným postižením osob a praktické nácviky neodkladné resuscitace s využitím AED. Operátoři a operátorky mají možnost využít týmovou či individuální supervizi.