Obecné principy zdravotnického zajištění kulturních a sportovních akcí

Všechny níže uvedené parametry zdravotnického zajištění jsou doporučením a je vždy třeba vycházet z konkrétního charakteru a rizika zajišťované akce. Cílem je nejen zodpovědně zdravotnicky zajistit pořádanou akci, ale zároveň neohrozit poskytování přednemocniční neodkladné péče v daném regionu pro ostatní občany. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje (dále jen ZZS SČK) vychází při zajišťování akce ze svého ceníku poskytovaných služeb. Dojde-li k situaci, že akcí je konáno více nebo je akce nahlášena pozdě a jsou překročeny logistické možnosti ZZS SČK v dotčeném území, je pořadatel povinen smluvně zajistit zdravotnické zajištění akce z jiných zdrojů. V případě tlaku pořadatele na konání akce za každou cenu při objektivně poddimenzovaném zdravotnickém zajištění z finančních důvodů, nesmí místě příslušný správní orgán akci povolit.

Obecné zásady při nasmlouvání zdravotnického zajištění z jiných zdrojů, než je ZZS SČK:

1. Akci je nutno nahlásit na vedení ZZS SČK minimálně s dvouměsíčním předstihem

2. Personální zajištění musí odpovídat legislativním normám
◦lékař vozidla RLP (rychlé lékařské pomoci) minimálně se specializovanou způsobilostí v základním oboru,
◦zdravotnický záchranář s oprávněním pro práci bez odborného dohledu
◦řidič záchranné služby (kvalifikační kurz řidiče ZZS),
◦řidič vozidla dopravy nemocných a raněných (kvalifikační kurz řidiče DNR s oprávněním a kurzem pro řidiče sanitního vozidla.

3. Zdravotnická vozidla RLP, RZP a DRNR musí technickým stavem a vybavením odpovídat platné vyhlášce o věcném a technickém vybavení sanitních vozidel.

4. Pořadatel musí vždy jasně formulovat, jakým způsobem bude realizováno spojení se zdravotnickým operačním střediskem (ZOS) ZZS SČK: spojení on-line radiové a dále trvale dostupné kontaktní číslo přes mobilní telefonní síť již v době přípravy akce.

Zajištění prvotních informací:

1. Stanovení charakteru společenské akce:
◦sportovní akce
◦koncert populární, rockové hudby
◦jiná společenská událost ( firemní akce, zajištění dětských dní atd.)
◦náboženská shromáždění, poutě apod.

2. Určení počtu aktivních účastníků (herců, zpěváků, sportovců atd.) včetně jejich specifických požadavků na zdravotní zajištění a určení předpokládaného počtu diváků

3. Zjištění místních podmínek ve kterých akce probíhá (rizikovost terénu, možné kritické situace apod.)

4. Zajištění následné zdravotní péče a možnosti transportů – kontakt s nejbližšími zdravotnickými zařízeními a určení priorit transportů dle charakteristik postižení pacienta

Vlastní zajištění akce:

Dle zjištěného charakteru akce se stanoví koeficient rizikovosti z hlediska zdravotních postižení účastníků k navýšení zdravotnického zajištění:

– v případě běžných společenských akcí je koeficient rizikovosti 1,0.
– v případě sportovních akcí se vzhledem k extrémní fyzické zátěži účastníků zvyšuje koeficient rizikovosti na 1,5.
– v  případě kulturních akcí typu koncertů rockové hudby, pivních slavností apod., se z hlediska rizikovosti (abúzus alkoholu či jiných drog, vyčerpání při nezvyklé fyzické zátěži, vliv nepříznivých povětrnostních podmínek atd.) zvyšuje koeficient na 1,5 – 2,0.

Obecně se vychází z předpokladu, že na každou akci s počtem více než 1000 účastníků je třeba (1 vozidlo RZP, při vyšším koeficientu rizika RLP), při předpokládaném počtu nad 5000 účastníků je nutno zřídit centrální místo ošetření (např. zdravotnický stan o kapacitě 8 lůžek s lékařem a 2- 4 zdravotnickými záchranáři, kde lze provádět vyšetření a krátkodobou observaci postižených) a dále 1 vůz RZP (či RLP).

Dále na každých dalších cca 10 000 účastníků akce je nutno plánovat nasazení 1 plně vybaveného vozu RZP a 1 vozu DRNR s dvoučlennou posádkou.

V případě zvláštních požadavků pořadatele na zdravotní zajištění účinkujících se zajistí zdravotní prostředky mimo výše uvedené počty.

Výše uvedené počty zdravotních prostředků jsou modifikovány koeficientem rizikovosti dle uvedené charakteristiky akce.

Během přípravného období před pořádáním akce se provádí rekognoskace terénu a místa pořádání akce s cílem předem zmapovat budoucí rizikové faktory terénu, možnosti vzniku míst s nebezpečnou koncentrací účastníků akce, stavební rizika prostředí atd., která budou mít vliv nejen na počty nasazených zdravotnických prostředků, ale i na jejich technické parametry (např. sanitní vozidla 4×4, či terénní vozidla na vyvážení postižených osob) a na jejich rozmístění v areálu akce.

Během přípravy jsou určeny minimálně 2 trasy transportu postižených z prostoru akce a jejich fyzické prověření a zajištění konkrétních kontaktů s pořadatelem, který tyto trasy zajistí průjezdné. Jsou konkrétně zmapovány a určeny transportní trasy do předem informovaných zdravotnických zařízení.

Dále je určeno chráněné místo pro event. přistávání letecké záchranné služby (LZS) s příjezdovou trasou.

Důležitou součástí plánování zajištění akce je zajištění funkčního radiofonního spojení jak na místě akce, tak i spojení s okresní ZZS včetně záložního systému spojení a zřízení telefonického spojení. U větších akcí (nad 15 až 20 000 účastníků) je zřizováno místní operační středisko, které je odpovědné za plánování veškerých transportů na místě a do spádových zdravotnických zařízení a za kontakt s dalšími účastníky zajištění akce (hasiči, bezpečnostní služba, městská policie, policie ČR).

Pořadatel musí navázat kontakt s příslušnými pracovníky místní samosprávy a informovat vedoucí pracovníky nejbližších nemocnic a zdravotnických zařízení, kterým je zaslána informace o charakteru akce, předpokládaném počtu účastníků a eventuální potřebě zdravotní péče. Současně je obdobně informováno vedení ZZS SČK nebo okresní ZZS včetně informace o nasazených zdravotnických prostředcích a je dohodnut systém spojení a řízení provozu v případě krizové situace.

Všechny výše uvedené parametry zdravotnického zajištění akce lze brát jako minimální doporučení a je vždy třeba vycházet z konkrétního charakteru a rizika zajišťované akce.