Nezařazené

Silvestr očima záchranářů

Oslava příchodu nového roku bývá pro záchranáře obvykle z těch nejtěžších směn v roce a tradičně prověří jejich připravenost. Tak tomu bylo i letos. A to i přesto, že byly oslavy skromnější a noční dvanáctihodinová směna byla pocitově z těch klidnějších. Čísla ale hovoří jinak – celkově za silvestrovskou noc vyjeli středočeští záchranáři na pomoc 194 pacientům (vloni 169).

Lidé se tradičně oddávali konzumaci alkoholu, což v mnohých případech ztěžovalo operátorům samotnou komunikaci s volajícími a záchranářům poskytnutí péče na místě událostí. Při oslavách to někteří skutečně přehnali a při ztrátě koordinace a špatném odhadu situace si způsobili různá zranění pádem či od střepů lahví a sklenic.

(Pokračování textu…)

Povinně zveřejňované údaje dle zákona č. 106/1999 Sb

Označení, uvozovací textObsah položky
1. NázevZdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založeníZřízena dnem 1.10.2002 Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 12.9.2002, č. 29-10/2002/ZK, podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), v tehdy platném znění, a to pod názvem Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno. S účinností ode dne 1.4.2012 se v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě změnil název příspěvkové organizace nově na: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje*. Právní forma: příspěvková organizace. Vymezení hlavního a doplňkového předmětu činnosti ZZS SČK, p.o. viz odkaz:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=683445&typ=PLATNY

Zřízení organizace: poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče (PNP) v rozsahu stanoveném příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Předmět činnosti:
 • poskytuje přednemocniční neodkladnou péči ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů,
 • v letní sezóně zajišťuje vodní záchrannou službu v rekreačních oblastech,
 • zajišťuje PNP při likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí a katastrof,
 • zabezpečuje kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev a určení způsobu poskytnutí PNP,
 • zabezpečuje PNP a spolupracuje se ZZ spádového území, orgány státní správy, místní samosprávy, s dalšími orgány a institucemi,
 • koordinuje součinnosti s praktickými a žurnálními lékaři a s lékařskou službou první pomoci, zajišťuje činnosti Útvaru krizového managementu,
 • aktivuje všechny síly a prostředky Integrovaného záchranného systému (IZS) ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje úkoly IZS, vč. medicíny katastrof,
 • zajišťuje rychlou přepravu odborníků k zabezpečení neodkladné péče do zdravotnických zařízení, která jimi nedisponují, popř. léků, krve, jejích derivátů a biologických materiálů nezbytně potřebných, zajišťuje činnosti v rámci transplantačního programu,
 • zajišťuje dopravu nemocných v podmínkách PNP mezi zdravotnickými zařízeními a dopravu raněných a rodiček vč. Převozu infekčně nemocných,
 • zajišťuje dopravu nemocných a raněných ze zahraničí do České republiky k) zabezpečuje odborný zdravotnický dohled u hromadných, politických a sportovních akcí.
3. Organizační strukturaViz odkaz
Organizační struktura Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje
4. Kontaktní spojeníViz odkaz
https://www.zachranka.cz/prispevky/kontakty/
 4.1 Kontaktní poštovní adresaZdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Vančurova 1544
272 01 Kladno
 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuAdresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s kontaktní poštovní adresou.
 4.3 Úřední hodinyPondělí - pátek 7:00 - 15:30 hod.
 4.4 Telefonní číslaTel. č. 312 256 601 (sekretariát současně podatelna)
Ostatní telefonní kontakty viz odkaz:  https://www.zachranka.cz
Vnitřní linku vždy uvádí poslední trojčíslí telefonního čísla.
 4.5 Číslo faxu312 256 610
 4.6 Adresa internetové stránkyURL:
https://www.zachranka.cz
 4.7 Adresa e-podatelny a datové schránkypodatelna@zachranka.cz
ID datové schránky: wmjmahj
5. Případné platby lze poukázatBankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 6522192/0800
6. IČ75030926
7. DIČOrganizace není plátcem DPH.
8. Dokumenty-
 8.1 Seznamy hlavních dokumentů-
 8.2 RozpočetInformace jsou dostupné viz odkaz: Výroční zpráva
9. Žádosti o informace Žádost o poskytnutí informace lze podat několika způsoby:
 • osobně předáním do podatelny ZZS SČK, p.o.,
 • ústně, kdy na ústní dotaz postačí i ústní odpověď, avšak jsou-li požadované informace bezprostředně k dispozici, nelze-li tímto způsobem informaci poskytnout anebo ji žadatel nepovažuje za dostatečnou, musí být žádost podána písemně (na písemný dotaz je reagováno písemnou formou)
 • písemně na adresu ZZS Středočeského kraje, příspěvková organizace, Vančurova 1544, Kladno 272 01,
 • prostřednictvím služby elektronických komunikací povinného subjektu: podatelna@zachranka.cz nebo ID DS: wmjmahj,
 • faxem na číslo 312 256 610
Náležitosti písemné žádosti o informace, ze které musí být zřejmé:
 • místo určení povinného subjektu (ZZS SČK, p. o.)
 • žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
fyzická osoba v žádosti uvede:
 • jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště a adresu pro doručování (elektronická adresa), liší-li se od adresy místa trvalého pobytu či bydliště
právnická osoba uvede:
 • název
 • identifikační číslo osoby
 • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
Žádost o poskytnutí informace musí být srozumitelná a konkrétní, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována. Informace se poskytuje ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Neobsahuje-li žádost o poskytnutí informací výše uvedené údaje, není žádostí ve smyslu tohoto zákona a ZZS SČK, p. o. žádost odloží. Za účelem podání žádosti není stanoven žádný formulář.
10. Příjem žádostí a dalších podání ZZS SČK, p.o. posoudí písemnou žádost o poskytnutí informace:
 • v případech nedostatku údajů v žádosti či nesrozumitelnosti žádosti je žadatel vyzván k doplnění či upřesnění žádosti ve lhůtě do 7 dnů ode dne přijetí (zaevidování) písemné žádosti; pokud žadatel této výzvě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nevyhoví, rozhodne se o odmítnutí žádosti,
 • pokud se požadovaná informace nevztahuje k její působnosti, žádost se odloží a toto odůvodnění sdělí do 7 dnů ode dne přijetí (zaevidování) žádosti žadateli,
 • žadateli jsou sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, pokud žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, a to nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí (zaevidování) žádosti; pokud však žadatel dále trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, organizace je povinna ji poskytnout.

Lhůtu pro poskytnutí informace může ZZS SČK prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Pakliže ZZS SČK žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí její části, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, případně stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Na řízení podle § 15 a 16 souvisejícího zákona (tj. rozhodnutí o odepření poskytnutí informace a odvolání) a na počítání lhůt se zásadně použije správní řád, s výjimkou ustanovení o obnově řízení a přezkoumávání rozhodnutí mimo odvolací řízení.

V případech ustanovení §§ 7-12 tohoto zákona se informace neposkytne. Náklady spojené s poskytnutím informace jsou zpoplatněny, výjimku tvoří ústně poskytnuté informace. Výše úhrad s tímto spojených nákladů je stanovena v rámci sazebníku úhrad.

 10.1 Lhůty pro poskytování informacíDatum podání žádosti je považován za den doručení žádosti na ZZS SČK, p.o.
11. Opravné prostředkyViz informace obsažené v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
12. Formuláře-
13. Popisy postupů-
14. Předpisy-
 14.1 Nejdůležitější používané předpisyZákony:
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů
č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění

Vyhlášky:
č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o ZZS

Předpisy upravující informace pro veřejnost:
Zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zák. č. 111/2019, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Zák. č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Listina základních práv a svobod, čl. 17
15. Úhrady za poskytování informací Viz odkaz
https://www.zachranka.cz/sazebnik-uhrad-nakladu-v-souvislosti-s-poskytovanim-informaci/
16. Licenční smlouvy-
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Viz odkaz
https://www.zachranka.cz/vyrocni-zprava/

*) § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

SPIS ZZS SČK, naše aktivity v nouzovém stavu

V době nouzového stavu nemohou interventi našeho kraje vyjíždět za zasaženými do terénu, a tak se někteří z nás zapojili do pomoci na lince 1212. Náš tým pracuje na lince každý pátý den od 7 do 24 hodin.

Linku kontaktují lidé s různými těžkostmi – někteří se cítí sami a chtějí si pouze popovídat, jiní zase potřebují poradit.

(Pokračování textu…)

Středočeští záchranáři získali nové výjezdové stanoviště v Kostelci nad Černými lesy

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje má pro záchranáře v Kostelci nad Černými lesy nové prostory výjezdové základny. Ty byly 18. února 2020 slavnostně otevřeny a představeny veřejnosti za účasti radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Roberta Bezděka a ředitele Zdravotnické záchranné služby SČK Jiřího Knora. U slavnostního aktu byla přítomna také starostka města Jana Havelková a další vážení hosté.

Původní výjezdová základna v Kostelci n./Č.l. již nesplňovala některé bezpečnostní, ale i technicko-hygienické normativy, které jsou nezbytné k zajištění činnosti záchranné služby. Nedostatečná tepelná izolace objektu zvyšovala náklady na provoz, střešním pláštěm prosakovala voda, docházelo k výpadkům proudu a jako katastrofální by se jistě dal hodnotit stav kanalizace.

„Stávající prostory byly pro záchranáře už naprosto nevyhovující z pohledu zázemí, byly ekonomicky nevýhodné a hledání vhodného řešení bylo tak naprosto nutné,“ řekl ředitel středočeské záchranky Jiří Knor, jenž poděkoval zástupcům města za spolupráci a především radnímu Robertu Bezděkovi, neboť jeho vstřícnost a podpora byla v celém projektu nezastupitelná.

Zástupci Kostelce n./Č.l., který je majitelem objektu, ve kterém původně sídlila výjezdová základna, nabídli nové nebytové prostory, které byly předány záchranné službě po kompletní stavební rekonstrukci. Město zajistilo částečné zpevnění a úpravu plochy pro parkování sanitního vozidla, dále instalaci venkovního senzorového osvětlení a především zajistilo nákup a montáž vratového systému včetně náhradního bateriového zdroje pro případ výpadku elektřiny. Záchranáři tak na základě řádné nájemní smlouvy s platností do 12. července 2021 získali důstojné zázemní prostory a parkovací místo pro sanitní vůz rychlé zdravotnické pomoci.

Tím ale plány vedení kraje a středočeské záchranky rozhodně nekončí. Toto řešení je dočasné. Dalším důležitým krokem plánování bylo vyhledání vhodného pozemku v majetku Středočeského kraje, který by byl odpovídající pro výstavbu nové výjezdové základny. Výstavba bude realizována pomocí kontejnerového modulárního systému. Jedná se o pilotní projekt, na který by v případě, že se osvědčí, středočeská záchranka navázala i v budoucnu u dalších vybraných základen. „Tento typ výstavby je flexibilnější, ekonomicky výhodnější, ekologičtější a především méně časově náročný,“ doplnil Jiří Knor, který dodal, že díky spolupráci s vedením kraje by mohla středočeská záchranka postupně v budoucnu „bydlet ve svém“ na území celého regionu, snížit tak své náklady, udržovat stále nadstandardní dojezdové časy a vysoce profesionální pomoc občanům, kteří se dostanou do svízelné zdravotní situace.

Lékařka ZZS SČK získala Cenu hejtmanky Středočeského kraje

Ceny hejtmanky Středočeského kraje pro rok 2019 byly vyhlášeny včera, ve čtvrtek 12. prosince, v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Do letošního druhého ročníku přišlo celkem 33 podaných nominací. Hodnotící komise nakonec udělila Ceny v osmi kategoriích.

V kategorii pracovník veřejného sektoru získala cenu MUDr. Anna VRBOVCOVÁ za celoživotní obětavou, jakož i vysoce odbornou práci lékaře a za empatický a trpělivý přístup k pacientům. Od roku 2012 pracuje na plný úvazek na středočeské záchrance, kde předtím částečně působila od roku 1996.

MOC GRATULUJEME!

Reakce na článek MF Dnes z 22. 11. 2019 „Záchranku už lidé volají i kvůli klíštěti“

Jakkoliv si vážím upřímné snahy popularizovat činnost zdravotnických záchranných služeb, jejichž činnost je v naší společnosti z pro mne záhadných důvodů dlouhodobě podceňována, musím se velmi důrazně vymezit proti zavádějícím informacím, které jsou v článku prezentovány v souvislosti s doporučenými postupy k neodkladné resuscitaci. Jde o následující věty, cituji: „…dnes už se do člověka nedýchá. Stačí stlačovat hrudník, protože v prvních minutách je v krvi relativně dost kyslíku a prokrvování mozku lze dosáhnout jen masáží srdce…“.

(Pokračování textu…)

ZZS SČK se podílela na výzkumu a výsledky publikovala v prestižních mezinárodních časopisech

Středočeská záchranná služba se podílela na vzniku odborných prací publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech a prezentovaných na domácích i mezinárodních kongresech. Informace publikované v Critical Care a v Internal and Emergency Medicine prezentoval MUDr. Roman Škulec, Ph. D., ve formě dvou půlhodinových přednášek na konferenci 2nd International Conference on Medical Imaging and Case Reports v Bostonu.

Zde naleznete tři články (1., 2., 3.) – všechny publikované v časopisech s impact factor. Dále byla přijata k publikaci práce „Two different techniques of ultrasound-guided peripheral venous catheter placement versus traditional approach in the pre-hospital emergency setting – a randomized study“ do Internal and Emergency Medicine (IF 2,33) a aktuálně je v produkci. Na všech se středočeští záchranáři výzkumně podíleli a tři byly realizovány přímo na ZZS SČK.

Průměrný věk lékařů záchranky stoupá, chybí jim nástupci

15.4.2015 zdn.cz ČTK

Průměrný věk lékařů záchranné služby stoupá, chybí jim nástupci. Záchranné služby bojují s nedostatkem lékařů, příčinou je především to, že urgentní medicínu nemohou lékaři rovnou vystudovat, ale musí si nejprve splnit atestaci z jiných, ministerstvem zdravotnictví schválených oborů.

Změnu, aby si první atestaci mohli lékaři dělat i z urgentní medicíny, přislíbilo ministerstvo, ale už řadu měsíců trvá nejistota, kdy to bude. Mezi mediky je přitom o obor obrovský zájem, řekl ČTK náměstek ředitele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Jiří Knor.

(Pokračování textu…)