Pro veřejnost (úvodní)

Těžko na cvičišti, snadněji společnými silami

Celkem 16 záchranářů, 2 lékaři, 10 policistů a 6 dobrovolných hasičů se sešlo v areálu policejního školícího střediska v Sadské na Nymbursku. Tam mimo jiné společně nacvičovali zásah při takzvaném hromadném postižení osob se zapojením a spoluprací všech záchranných složek, ale i další krizové situace. Na sedmi stanovištích je čekaly nejrůznější úkoly, například naši záchranáři si na vlastní kůži vyzkoušeli záchranu tonoucího dospělého muže i jeho dítěte, trénovali taky situaci, kdy je během zásahu ohrožoval muž s nožem nebo se museli vypořádat s domácí hádkou, ve které hrála roli i střelba. Celodenní program zakončili záchranáři, hasiči i policisté večer zásahem u třiceti zraněných na dětském táboře, kde útočil fiktivní střelec. Opravdovost situace podpořilo věrohodné maskování figurantů i jejich předstíraný křik.

Cvičení, které nám pomůže prohloubit spolupráci policie i záchranářů sledovali taky zástupci vedení Středočeský kraj – oficiální stránka, v čele s Hejtmanka Petra Pecková a prvním náměstkem hejtmanky Pavel Pavlík.Za Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje děkujeme všem zúčastněným, za organizaci Policie České republiky i SDH Sadská. Samozřejmě taky dalším záchranářům, policistiům, hasičům i dalším, kteří se podíleli na přípravě stanovišť nebo fungovali jako rozhodčí. Zvláštní dík potom putuje zejména k Adamovi s Rudou, kteří reálné scénáře zásahů pro záchranáře připřavili.

Kurz řidiče vozidla ZZS

Kapacita zářijového kurzu je naplněna, připravujeme další termíny.

Organizátor kurzu: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.

Termín konání: září 2022 – září 2023

Rozsah: 320 hodin teoretické a teoreticko-praktické výuky, 280 hodin odborné praxe

Cena: 40.000 Kč – kurzovné musí být uhrazeno nejpozději měsíc před začátkem kurzu, částku je možné uhradit ve čtyřech splátkách – 25 % měsíc před zahájením kurzu, 25 % v první polovině kurzu, 25 % ve druhé polovině kurzu a 25 % před závěrečnou zkouškou. Částka je splatná na účet organizátora, který pošleme účastníkům e-mailem na základě přijetí přihlášky.

Neakreditovanou praxi ve zdravotnických zařízeních si účastníci hradí sami. V případě zájmu plnění neakreditované praxe ve výjezdových skupinách organizátora je praxe ve voze ZZS poskytována zdarma.

Vstupní podmínky:

  • Ukončené střední vzdělání (střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou)
  • Dobrý zdravotní stav
  • Řidičské oprávnění skupiny C1 (minimálně)
  • Čistý trestní rejstřík

Profil absolventa: Výstupní vědomosti a dovednosti řidičů vozidel   zdravotnické záchranné služby, tj. profesní kompetence, jsou rozděleny na obecné a odborné vycházející z platné legislativy ČR.

Uplatnění absolventa: Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti neodkladné péče a zdravotnické dopravy, kdy se pod odborným dohledem bude podílet na poskytování zdravotní péče na úseku přednemocniční neodkladné péče. Absolvent kurzu získá po úspěšném složení zkoušky před odbornou komisí Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Toto osvědčení má neomezenou platnost.

Organizace kurzu:

Výuka probíhá jednou týdně – vždy v úterý. Online výuka podle možnosti lektorů, nejčastěji však v sobotu

Povolená omluvená absence je 15 % vzdělávacího programu

Teoretická a teoreticko-praktická část – Prostory VÚGT, Ústecká 98, Zdiby

Online výuka: platforma ZOOM

Praktická část akreditované praxe – Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Oblastní nemocnice Kladno – nemocnice Středočeského kraje

Přihlášení ke kurzu:

Přihlášku (její scan) a všechny náležitosti uvedené v přihlášce písemně, nebo osobně do poštovní schránky na adresu: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o., výjezdová základna Zdiby, Ústecká 98, 250 66 Zdiby. Obálku označte: Kurz řidiče ZZS

e-mailem: kurzy@zachranka.cz

Potvrzení přijetí ke kurzu:

Na základě přihlášky budete e-mailem vyrozuměni o přijetí do kurzu s termínem zahájení a s číslem účtu pro provedení platby kurzovného. Organizátor kurzu si vyhrazuje právo nepřijetí přihlášky bez udání důvodů.

Informace ke kurzu:

Další informace ke kurzu Vám rádi poskytneme na e-mailové adrese kurzy@zachranka.cz , vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu je k dispozici na stránkách Ministerstva Zdravotnictví ČR

Středočeští záchranáři na Zážitkovém kurzu první pomoci pro studenty lékařské fakulty

Ve dnech 29. 4. až 1. 5. 2022 probíhal v Horním Poříčí v Jihočeském kraji Zážitkový kurz první pomoci pro studenty 2. lékařské fakulty UK, pořádaný ve spolupráci 2. LF a KARIM FN Motol. Pro letošní ročník byli osloveni pro spolupráci i záchranáři a lektoři ze ZZS SčK Bc. Tomáš Sedláček, MUDr. Marcel Truelle a dispečerka operačního střediska Martina Tlustá. 
Během třech intenzivních výukových dní se budoucí lékaři, studenti všech 6 ročníků LF, zúčastnili řady workshopů, simulovaných situací a přednášek. Jeden z workshopů, výuka imobilizačních technik, byl zcela v režii středočeské záchranky a studenti si ho moc pochvalovali. Pro většinu z nich to bylo první setkání s krčním límcem, vakuovou matrací, nebo páteřním rámem. Pod bedlivým odborným dozorem Tomáše a Marcela se pak naučili například bezpečně sejmout přilbu motorkáři v bezvědomí. Marcel Truelle pak vedl samostatný workshop zaměřený na techniku hrudní drenáže. Operátorka Martina Tlustá pak zúročila svoje bohaté zkušenosti v modelové situaci překotného porodu dítěte a jeho následnou resuscitací, kdy zcela věrohodně simulovala poskytování telefonicky asistované první pomoci operátorem ZOS a studenti měli skutečný prožitek jako v reálné situaci.
V rámci přednášky o fungování Zdravotnického operačního střediska si pak účastníci užili poslech dvou reálných hovorů na linku 155, které studenty doslova fascinovaly.
Děkujeme za pozvání a těšíme se na další spolupráci s organizátory 2. LF a KARIM FN Motol.

Martina Tlustá, Tomáš Sedláček, Marcel Truelle

EU – Modernizace techniky Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o.Projekt: Modernizace techniky Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o.

Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016289

Žadatel: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Financování projektu: Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 6.1 REACT-EU, v rámci Výzvy č. 97 Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů

Realizováno v letech 2021 – 2023 s celkovým rozpočtem 92 492 379,83 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu dojde k pořízení celkového počtu 25 kusů sanitních vozů typu B i C s odpovídajícím vybavením. Tím dojde nejen ke zvýšení technické vybavenosti složky IZS, tak i ke zvýšení bezpečnosti a uživatelského komfortu výjezdových posádek i pacientů.

Cíl projektu:

Cílem projektu je posílení schopnosti Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o. reagovat na situaci související s pandemií COVID-19 a zlepšení vybavenosti, umožňující transport osob s podezřením na nákazu COVID-19. Bude zajištěna připravenost složek IZS s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí související s pandemií, které povede ke zmírnění jejích následků a projevů.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu bude pořízení specializovaného technického vybavení výjezdových základen ZZS SčK, jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí způsobených pandemií. Výstup projektu bude využíván výjezdovými posádkami ZZS SčK k ochraně života a zdraví všech osob, které se ocitnou v nouzi a budou se nacházet v zásahové oblasti dotčených výjezdových základen ZZS SčK. Díky projektu dojde ke snížení negativních jevů mimořádných událostí a krizových stavů (situací) a jejich prevenci, ke zvýšení připravenosti složek IZS na prevenci a řešení mimořádných událostí a krizových stavů (včetně záchranných a likvidačních prací), ke snížení časové dotace potřebné při řešení mimořádných událostí a krizových stavů (včetně záchranných a likvidačních prací). Díky moderním technologiím umožní výjezdovým skupinám dorazit i do těžko přístupných míst regionu včas a ve stanovené době. Moderní vozy disponují technologiemi a asistenčními systémy zvyšujícími uživatelský komfort při řízení vozu a přispívají tak ke snížení časové dotace potřebné při řešení mimořádných událostí a krizových stavů.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Květiny pro záchranáře

Na záchranáře Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje čekalo ve středu 16.2. 2022 překvapení, čtyři sta žlutých a bílých růží od společnosti Florea. Darované květiny potěšily všechny dámy z ředitelství, operačního střediska i výjezdové základny. Vedení managementu část růží převezlo i na další výjezdová stanoviště.

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje by touto cestou chtěla poděkovat vedení společnosti Florea. 

Noví kolegové…

V novém roce bychom rádi přivítali dva nové členy vedení Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

Prvním z nich je paní Ing. Tereza Balousová, MBA, která od 1. 1. 2022 zastává funkci ekonomické náměstkyně. Na toto místo jí přivedly zkušenosti z Krajského úřadu Středočeského kraje, kde pracovala na pozici hlavního finančního a projektového managera více jak 10 let.

Vysokoškolské vzdělání získala na VŠE v oboru Ekonomika a Management.

Druhým členem se stal pan Mgr. Vít Dvořák, DiS na pozici náměstka pro nelékařský personál. Vítek doposud zastával funkci vrchní sestry na oblasti Rakovník a zároveň je 9 let zdravotnickým záchranářem, což mu umožňuje výbornou orientaci v oboru, který bude zastávat.  Svoji profesní kariéru a první zkušenosti získal na dětském JIRPu, kde pracoval 12 let.

Vzdělání v oboru získal na 1. LF UK v oboru intenzivní péče.

Oběma gratulujeme k nové funkci a jsme si jisti, že veškerá jejich pracovitost a odhodlání nezůstanou bez povšimnutí.

Z návštěvy ve společnosti JANOLI PROFESSIONAL (JNL)

Vítěz výběrového řízení na dodavatele oděvů pro naši záchrannou službu.

Máme velkou radost. Nejen že nás totiž jednatelé společnosti seznámili s technologií výroby a společně jsme doladili poslední detaily, ale nic nebránilo podpisu první objednávky, na kterou se můžeme těšit už na jaře roku 2022.
A že je na co se těšit.

Ing. Petra Homolová
Tisková mluvčí

Jednání výboru základní organizace Odborového svazu zdravotnictví ČR

V příjemných podzimních dnech 12. a 13. října 2021 v Loučeni proběhlo dvoudenní jednání výboru základní organizace Odborového svazu zdravotnictví ČR a vedení středočeské záchranky v čele s ředitelem Pavlem Rusým. On-line přispěla také předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková.

Témata byla předem daná: kontrola plnění kolektivní smlouvy 2021, organizační změny a hospodaření středočeské záchranky, platy, rizikové příplatky, návrhy pro kolektivní smlouvu roku 2022 a samozřejmě naše připravenost pro případnou další vlnu covid-19 pandemie (zdá se, že jsme připraveni ve startovacích blocích). Jednání zabralo mnoho hodin, a tak odborová organizace pro zpestření připravila romantickou prohlídku zámku Loučeň při svíčkách.

Nakonec proběhla příprava výroční konference, která bude svolána 27. ledna 2022 do Kutné Hory. Těšíme se na shledanou.