Urgentní medicína v klinické praxi lékaře (Grada, 2013)

autoři: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., MUDr. Jiří Knor, Ph.D. a kolektiv

Kniha vyšla v nakladatelství GRADA a je dílem kolektivu autorů. Z velké části se jedná o lékaře nebo dispečery středočeské záchranné služby, kteří během práce čerpali zkušenosti a inspiraci pro psaní této knihy. Urgentní medicína je poměrně novou lékařskou specializací, zahrnující přednemocniční neodkladnou péči, časnou nemocniční péči a připravenost na řešení mimořádných událostí.  Všichni lékaři, ať již pracují na zdravotnické záchranné službě nebo na urgentních příjmech, si musí osvojit široký diferenciálně-diagnostický pohled na pacienta, přístup na základě vedoucího příznaku a stálé přehodnocování priorit. Právě tento komplexní přístup k problematice a zasazení do souvislostí pomáhá publikace osvojit.

V jednotlivých kapitolách jsou probrány nejzávažnější nebo nejčastější klinické stavy, se kterými se lékař v prvním kontaktu s pacientem setkává. Autoři kladou důraz na pochopení patofyziologie jednotlivých poruch, na diagnostickou rozvahu a na celkový management situace. V jedné z úvodních kapitol je detailně rozebrána patofyziologie kritických stavů s důrazem na procesy, které jsou v jednotlivých stavech totožné. Navazující kapitoly se postupně věnují ohrožení vitálních funkcí (náhlá zástava oběhu, dušnost, poruchy vědomí), jejich příčinám, diagnostice a terapii. V dalším textu jsou probrány urgentní stavy kardiologické, neurologické, pediatrické, gynekologické a porodnické, nejčastější typy intoxikací a pozornost je věnována i psychosociálním urgencím, jejichž zvyšující se počty registrují všichni poskytovatelé.

Závěr knihy patří forenzní problematice, která je v urgentní medicíně čím dál tím důležitější. Text je doplněn kasuistikami z praxe, které dokumentují náročnost a pestrost lékařského rozhodování v kritických stavech při prvním kontaktu s nemocným či poraněným. Kniha je určena nejen lékařům urgentní medicíny, ale všem lékařům, kteří se setkávají s nediferencovanými obtížemi pacienta ve svých ambulancích nebo v ambulancích nemocnic.