VRCHNÍ SESTRA OKRESNÍHO STŘEDISKA ZZS V MĚLNÍKU

ŘEDITEL ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY STŘEDOČESKÉHO KRAJE
VANČUROVA 1544,272 01 KLADNO

v y h l a š u j e

výběrové řízení na obsazení funkce

VRCHNÍ SESTRA OKRESNÍHO STŘEDISKA ZZS V MĚLNÍKU

Požadavky:
• ukončené VŠ v bakalářském nebo magisterském studijním programu;
• nejméně 10 let praxe na úseku ošetřovatelské péče v rámci přednemocniční neodkladné péče (PNP), anesteziologicko-resuscitační péče nebo akutního příjmu, výhodou praxe při řízení většího kolektivu pracovníků;
• znalosti právních předpisů a standardů ošetřovatelské péče souvisejících se zdravotnickou záchrannou službou;
• registrace pro práci bez odborného dohledu podle z. č. 96/2004 Sb.;
• organizační, komunikační a řídící schopnosti, morální a občanská bezúhonnost;

• předložení koncepce pro rozvoj PNP v oboru ošetřovatelské péče okresního střediska ZZS (max. 2 stránky).

Požadované doklady k přihlášce:
• strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe;
• ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + osvědčení o registraci (bez odborného dohledu);
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce;
• souhlas se zpracováním osobních údajů.

Písemné přihlášky (ne e-mailem) přijímá do 28. června 2019 zaměstnanecké oddělení ZZS SČK na výše uvedené adrese.