Informace o zpracování osobních údajů z kamerových systémů uvnitř i vně příspěvkové organizace ZZS SČK


Správce poskytuje níže uvedené informace k zajištění transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů z kamerových systémů, a to v souladu s Nařízením EU a Rady (EU) 2016/679 GDPR ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce osobních údajů, kontaktní údaje

 • Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
  adresa: Vančurova 1544, Kladno 272 01
  e-mail: podatelna@zachranka.cz
  tel.: + 420 312 256 601
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce
  jméno: Ing. Michaela Nováková
  e-mail: michaela.novakova@zachranka.cz
  tel.: + 420 312 256 645
 • Správce kamerového systému
  jméno: Bc. Roman Chochola
  e-mail: roman.chochola@zachranka.cz
  tel.: +420 312 256 606

Účel a oprávnění zpracovávat osobní údaje z kamerových systémů

Účelem instalace kamerových systémů je ochrana majetku ZZS SČK, p.o. před poškozením, ztrátou, odcizením či zneužitím a ochrana života a zdraví zaměstnanců, případně jako prevence před vandalismem. Dále k zajištění bezpečného a plynulého provozu činnosti ZZS SČK, p.o. tj. poskytování přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v případě ohrožení života.

ZZS SČK, p.o. provozuje kamerové systémy na vstupech do areálů, budov a ve vybraných objektech výjezdových základen, a to v souladu s dodržením zásady přiměřenosti s ohledem na výše uvedené účely zpracování.

Předávání dat z kamerových systémů

Kamerové záznamy se nepředávají, pouze v odůvodněných případech mohou být předány orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům pro vedení přestupkového řízení, popř. jiným zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Kamerové záznamy se předávají výše uvedeným subjektům na základě Protokolu o předání záznamu.

ZZS SČK p.o. nepředává údaje do jiných zemí.

Kategorie subjektu údajů

1. osoby se závažným postižením zdraví nebo osoby v případě ohrožení života
2. dotčení rodinní příslušníci (dále podle zák.č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)
3. osoby blízké
4. zaměstnanci
5. dodavatelé
6. příležitostní návštěvníci areálu Oblastní nemocnice Kladno, a.s. (sídlo objektu ZZS SČK, p.o.)

Obecné právo subjektu údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefonické spojení +420 234 665 111.