Kariéra

Chceš být hlasem, který zachraňuje životy? Staň se členem našeho ZOS týmu!

Nabízíme

•         Práci v dobrém pracovním kolektivu

•         Hlavní pracovní poměr

•         Podporu vzdělávání

•         Příspěvek na penzijní připojištění a další benefity

•         Adaptační proces 3 měsíce pod vedením zkušeného mentora

Požadujeme

•         Zdravotnické vzdělání

•         Obor záchranář, zdravotní sestra s ARIP – výhodou                        

Kontaktní osoba

Mgr. et Bc. Jiřina Fousková

Vedoucí operátorka ZOS ZZS SčK           

Tel. +420 775 345 362

Nabídky zasílejte

Jirina.fouskova@zachranka.cz

Kurz řidiče vozidla ZZS

Kapacita zářijového kurzu je naplněna, připravujeme další termíny.

Organizátor kurzu: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.

Termín konání: září 2022 – září 2023

Rozsah: 320 hodin teoretické a teoreticko-praktické výuky, 280 hodin odborné praxe

Cena: 40.000 Kč – kurzovné musí být uhrazeno nejpozději měsíc před začátkem kurzu, částku je možné uhradit ve čtyřech splátkách – 25 % měsíc před zahájením kurzu, 25 % v první polovině kurzu, 25 % ve druhé polovině kurzu a 25 % před závěrečnou zkouškou. Částka je splatná na účet organizátora, který pošleme účastníkům e-mailem na základě přijetí přihlášky.

Neakreditovanou praxi ve zdravotnických zařízeních si účastníci hradí sami. V případě zájmu plnění neakreditované praxe ve výjezdových skupinách organizátora je praxe ve voze ZZS poskytována zdarma.

Vstupní podmínky:

 • Ukončené střední vzdělání (střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou)
 • Dobrý zdravotní stav
 • Řidičské oprávnění skupiny C1 (minimálně)
 • Čistý trestní rejstřík

Profil absolventa: Výstupní vědomosti a dovednosti řidičů vozidel   zdravotnické záchranné služby, tj. profesní kompetence, jsou rozděleny na obecné a odborné vycházející z platné legislativy ČR.

Uplatnění absolventa: Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti neodkladné péče a zdravotnické dopravy, kdy se pod odborným dohledem bude podílet na poskytování zdravotní péče na úseku přednemocniční neodkladné péče. Absolvent kurzu získá po úspěšném složení zkoušky před odbornou komisí Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Toto osvědčení má neomezenou platnost.

Organizace kurzu:

Výuka probíhá jednou týdně – vždy v úterý. Online výuka podle možnosti lektorů, nejčastěji však v sobotu

Povolená omluvená absence je 15 % vzdělávacího programu

Teoretická a teoreticko-praktická část – Prostory VÚGT, Ústecká 98, Zdiby

Online výuka: platforma ZOOM

Praktická část akreditované praxe – Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Oblastní nemocnice Kladno – nemocnice Středočeského kraje

Přihlášení ke kurzu:

Přihlášku (její scan) a všechny náležitosti uvedené v přihlášce písemně, nebo osobně do poštovní schránky na adresu: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o., výjezdová základna Zdiby, Ústecká 98, 250 66 Zdiby. Obálku označte: Kurz řidiče ZZS

e-mailem: kurzy@zachranka.cz

Potvrzení přijetí ke kurzu:

Na základě přihlášky budete e-mailem vyrozuměni o přijetí do kurzu s termínem zahájení a s číslem účtu pro provedení platby kurzovného. Organizátor kurzu si vyhrazuje právo nepřijetí přihlášky bez udání důvodů.

Informace ke kurzu:

Další informace ke kurzu Vám rádi poskytneme na e-mailové adrese kurzy@zachranka.cz , vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu je k dispozici na stránkách Ministerstva Zdravotnictví ČR

ŘEDITEL ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY STŘEDOČESKÉHO KRAJE
VANČUROVA 1544,272 01 KLADNO
 
v y h l a š u j e
 
výběrové řízení na obsazení funkce
 
 
Vedoucí lékař oblastního střediska

Charakteristika pracovního místa:
 
Je přímo podřízen náměstkovi ředitele LP. Na své oblasti PNP zodpovídá za dodržování platných právních i vnitroorganizačních předpisů a kontroluje jejich dodržování. Řídí a kontroluje poskytovanou péči a vedení zdravotnické dokumentace, což vyplývá z obecně závazných předpisů pro vedoucí zaměstnance ve své působnosti. Účastní se porad, které organizuje vedení ZZS SČK. Spolupracuje s ostatními vedoucími pracovníky. Zabezpečuje stanovené výstupy z vyhodnocení odborných parametrů PNP v dané oblasti. Spoluzodpovídá za připravenost v dané oblasti na MU a HN. O všech závadách informuje náměstka LP s návrhem nápravných a preventivních opatření. Zodpovídá za realizaci nápravných a preventivních opatření schválených náměstkem LP, podává návrhy k neustálému zlepšování. Navrhuje rozpisy směn lékařů dané oblasti PNP a kontroluje jejich výkazy platových nároků. Provádí pravidelné kontroly vybavení výjezdových základen na svěřené oblasti, zejména pak kontroly opiátů svěřené techniky a zdravotnické dokumentace včetně jejího uložení. 
 
Požadavky: 
 • VŠ lékařského směru + specializovaná způsobilost v oborech urgentní medicína, anesteziologie a resuscitace, chirurgie, interní lékařství;
 • nejméně 10 let praxe v oboru;
 • výborné organizační, řídící a komunikační schopnosti, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, samostatnost, pečlivost, profesionální vystupování, vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita.
 
Požadované doklady k přihlášce:
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe;
 • ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • návrh vlastní koncepce vedení oblasti v rámci PNP ZZS SČK (tištěná podoba max 2 strany; k pohovoru prezentace v powerpointu v délce max 15 minut);
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.
 
Písemné přihlášky s požadovanými doklady (ne e-mailem) přijímá do 21. června 2021 zaměstnanecké oddělení ZZS SČK na výše uvedené adrese.

 
ŘEDITEL ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY STŘEDOČESKÉHO KRAJE
VANČUROVA 1544,272 01 KLADNO
 
v y h l a š u j e
 
výběrové řízení na obsazení funkce
 
 
Vrchní sestra oblastního střediska
 
Charakteristika pracovního místa:
 
Je přímo podřízena náměstkovi ředitele NLP. Na své oblasti PNP zodpovídá za dodržování platných právních i vnitroorganizačních předpisů a kontroluje jejich dodržování. Organizuje, řídí a kontroluje práci staniční sestry.  Zodpovídá za efektivní hospodaření s léky a zdravotnickým materiálem, ve spolupráci s NLPP a NNLZP koordinuje objednávky léků a distribuci do skladů oblastí PNP, kontroluje hospodaření s léky a zdravotnickým materiálem, zajišťuje a koordinuje zdravotnické vybavení organizace včetně skladu zdravotnických přístrojů a pomůcek. Organizuje a řídí kontrolu exspirací léků a zdravotnického materiálu s možností výměny léků před exspirací v rámci oblastí PNP. V rozsahu svého pověření zodpovídá zejména za objednávky a dostatečnou zásobu léků a zdravotnického materiálu, kontrolu údržby zdravotnické a ostatní přístrojové techniky, dodržování pravidel řádného provozu a údržby zdravotnické a jiné svěřené techniky, správnost vedení ošetřovatelské dokumentace, tvorbu, kontrolu a dodržování hygienicko-epidemiologických režimů.
 
Požadavky:
 • odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře podle § 18 zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), způsobilost k výkonu povolání bez odborného dohledu;
 • nejméně 5 let praxe na úseku specifické ošetřovatelské péče v rámci přednemocniční neodkladné péče (PNP), anesteziologicko-resuscitační péče nebo akutního příjmu, výhodou praxe při řízení většího kolektivu pracovníků;
 • znalosti právních předpisů a standardů ošetřovatelské péče souvisejících se zdravotnickou záchrannou službou;
 • výborné organizační, řídící a komunikační schopnosti, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, samostatnost, pečlivost, profesionální vystupování, vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita.
 
Požadované doklady k přihlášce:
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe;
 • ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • návrh vlastní koncepce rozvoje specifické ošetřovatelské péče v rámci PNP ZZS SČK (tištěná podoba max 2 strany; k pohovoru prezentace v powerpointu v délce max 15 minut);
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.
 
Písemné přihlášky s požadovanými doklady (ne e-mailem) přijímá do 21. června 2021 zaměstnanecké oddělení ZZS SČK na výše uvedené adrese.

 
ŘEDITEL ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY STŘEDOČESKÉHO KRAJE
VANČUROVA 1544,272 01 KLADNO
 
v y h l a š u j e
 
výběrové řízení na obsazení funkce
 
 
Vedoucí lékař ZOS
 
Charakteristika pracovního místa:
 
Odpovídá za odbornou podporu práce ZOS včetně stanovení metodiky vyhodnocení výzev, stanovení priorit a poskytování instrukcí k první pomoci. Odpovídá za trvalé vyhodnocování účinnosti této metodiky v návaznosti na poskytování PNP a spolupráci s cílovými poskytovateli akutní lůžkové péče a navrhuje případné změny. 
 
Požadavky:
 • VŠ lékařského směru + specializovanou způsobilost úspěšně absolvovat do 12 měsíců od nástupu v oborech urgentní medicína, anesteziologie a resuscitace, chirurgie, interní lékařství;
 • nejméně 5 let praxe na úseku PNP, anesteziologicko-resuscitační péče nebo akutního příjmu; výhodou řízení většího kolektivu pracovníků;
 • pokročilá znalost IT technologií;
 • výborné organizační, řídící a komunikační schopnosti, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, samostatnost, pečlivost, profesionální vystupování, vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita.

Požadované doklady k přihlášce:
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe;
 • ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • návrh vlastní koncepce vedení ZOS ZZS SČK (tištěná podoba max 2 strany; k pohovoru prezentace v powerpointu v délce max 15 minut);
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.
 
Písemné přihlášky s požadovanými doklady (ne e-mailem) přijímá do 21. června 2021 zaměstnanecké oddělení ZZS SČK na výše uvedené adrese.

 
ŘEDITEL ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY STŘEDOČESKÉHO KRAJE
VANČUROVA 1544,272 01 KLADNO
 
v y h l a š u j e
 
výběrové řízení na obsazení funkce
 
 
Vedoucí dopravy
 
Charakteristika pracovního místa:
 
Zodpovídá za provoz a hospodárné využití vozového parku ZZS SČK včetně autodílny. Zodpovídá za funkčnost vozového parku a veškerého vybavení, které je pevnou součástí vozidel. Provádí komplexní kontrolu stavu dopravní techniky, zajišťuje a plánuje údržbu, opravy a nákup včetně autodílů v návaznosti na rozpis nákladů a investiční plán ZZS SČK. Zajišťuje plánování nákladových položek, provádí statistické analýzy provozu a vede určenou agendu oddělení. Řeší agendu pojištění a pojistných událostí motorových vozidel a likvidaci škod na vozech. V rámci svého pověření kontroluje hospodárné využívání služebních vozidel, sledování spotřeby PHM a maziv, nákladů na opravy a evidenci platebních karet určených pro nákup PHM. Zajišťuje převoz vozidel do servisu a autodílny.  
 
Požadavky:
 • ÚSO s maturitou
 • Řidičský průkaz sk. B
 • Znalost práce s výpočetní technikou 
 • nejméně 5 let praxe v oboru, výhodou řízení většího kolektivu pracovníků;
 • výborné organizační, řídící a komunikační schopnosti, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, samostatnost, pečlivost, profesionální vystupování, vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita.
 
Požadované doklady k přihlášce:
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe;
 • ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • návrh vlastní koncepce efektivního využití vozového parku včetně autodílny (tištěná podoba max 2 strany; k pohovoru prezentace v powerpointu v délce max 15 minut);
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.
 
Písemné přihlášky s požadovanými doklady (ne e-mailem) přijímá do 21. června 2021 zaměstnanecké oddělení ZZS SČK na výše uvedené adrese.

 
ŘEDITEL ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY STŘEDOČESKÉHO KRAJE
VANČUROVA 1544,272 01 KLADNO
 
v y h l a š u j e
 
výběrové řízení na obsazení funkce
 
 
Vedoucí vzdělávání
 
Charakteristika pracovního místa:
 
Provádí činnosti v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků organizace na všech úrovních (vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, vzdělávání lékařů, vzdělávání v řidičských dovednostech, spolupráce v rámci integrovaného záchranného systému, vzdělávací aktivity vně organizace) a zodpovídá za ně. Ve spolupráci s vedením organizace vytváří ucelenou krátkodobou i dlouhodobou koncepci vzdělávání podle potřeb organizace (zejména kontinuální vzdělávání zaměstnanců, adaptační proces nových zaměstnanců a příprava instruktorů vzdělávání), zajišťuje tvorbu koncepčních materiálů. Zajišťuje realizaci koncepce vzdělávání, zajišťuje kontinuální monitorování kvality vzdělávání, organizuje zajištění materiálních i nemateriálních potřeb pro vzdělávací proces včetně přípravy učebních pomůcek a studijních materiálů. Podílí se na rozvoji vzdělávacích center. Je zodpovědný za vybudování týmu kvalifikovaných vzdělavatelů a za kontinuální udržování jejich kvalifikace. Organizuje pracovní schůzky garantů a týmu vzdělávání. Sleduje nové odborné trendy v přednemocniční neodkladné péči a aktualizuje vzdělávací proces. Podílí se na přípravě lokálních standardů péče o pacienty a zejména zajišťuje jejich implementaci do vzdělávacího procesu. Podílí se na vědecko-výzkumné činnosti organizace. Spolupracuje s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému a podílí se na plánování a realizaci společných vzdělávacích aktivit zejména v oblasti řešení hromadného neštěstí. Spolupracuje a komunikuje s dalšími externími subjekty jako jsou další organizace zdravotnické záchranné služby v České republice, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a všichni zájemci o spolupráci v oblasti vzdělávání. Na všech uvedených úkolech spolupracuje s vedením Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. 
 
Požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře podle § 18 zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), způsobilost k výkonu povolání bez odborného dohledu;
 • nejméně 5 let praxe na úseku specifické ošetřovatelské péče v rámci přednemocniční neodkladné péče (PNP), anesteziologicko-resuscitační péče nebo akutního příjmu;
 • znalosti právních předpisů a standardů ošetřovatelské péče souvisejících se zdravotnickou záchrannou službou;
 • držitel certifikátu o absolvování certifikovaných kurzů Advanced Life Support provider ERC, European Paediatric Advanced Life Support ERC, Newborn Life Support ČRR a Pre-Hospital Trauma Life Support výhodou;
 • výhodou jsou pedagogické zkušenosti s výukou v oblasti přednemocniční neodkladné péče, akademickým pregraduálním vzděláváním, zkušenosti s přednášením na odborných konferencích, vlastní publikační aktivita;
 • řidičský průkaz skupiny B;
 • výborné organizační, řídící a komunikační schopnosti, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, samostatnost, pečlivost, profesionální vystupování, vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita.
 
 
Požadované doklady k přihlášce:
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe;
 • ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • návrh vlastní koncepce vzdělávání zdravotnických pracovníků (tištěná podoba max 2 strany; k pohovoru prezentace v powerpointu v délce max 15 minut);
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.
 
Písemné přihlášky s požadovanými doklady (ne e-mailem) přijímá do 21. června 2021 zaměstnanecké oddělení ZZS SČK na výše uvedené adrese.

 
ŘEDITEL ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY STŘEDOČESKÉHO KRAJE
VANČUROVA 1544,272 01 KLADNO
 
v y h l a š u j e
 
výběrové řízení na obsazení funkce
 
 
Vedoucí pracoviště krizové připravenosti
 
Charakteristika pracovního místa:
 
Koordinuje úkoly vyplývajících pro ZZS SČK z krizového plánu kraje, havarijního plánování a dokumentace IZS, psychosociálních intervenčních služeb pro zaměstnance ZZS SČK a další zdravotnické pracovníky v případě MU, HN nebo krizové situace při provádění záchranných a likvidačních prací; vzdělávání a výcviku pro plnění úkolů ZZS SČK v oblasti krizového řízení, urgentní medicíny a medicíny katastrof; vzdělávání a výcviku složek IZS k poskytování neodkladné resuscitace; komunikačních prostředků pro plnění úkolů ZZS SČK v IZS a v krizovém řízení. Vypracovává návrh Traumatologického plánu ZZS SČK a návrh jeho změny, jeho pravidelnou aktualizaci i další dokumenty související s krizovým řízením. Vytváří adekvátní podmínky pro metodickou, organizační i materiální připravenost organizace na události s hromadným postižením osob a na mimořádné události a mimořádné podmínky v širším kontextu, včetně vazeb na ostatní složky IZS, orgány krizového řízení kraje a státu. 
 
 
Požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, obor krizové řízení/bezpečnostní plánování;
 • nejméně 5 let praxe na úseku PNP nebo v jiných provozech ZZS;
 • znalosti právních předpisů v oblasti krizové legislativy, IZS a bezpečnostního plánování;
 • znalosti právních předpisů souvisejících se ZZS;
 • orientace v aktuální problematice krizového a havarijního plánování;
 • řidičský průkaz skupiny B;
 • výborné organizační, řídící a komunikační schopnosti, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, samostatnost, pečlivost, profesionální vystupování, vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita.
 
Požadované doklady k přihlášce:
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe;
 • ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • návrh vlastní koncepce KP v rámci ZZS SČK (tištěná podoba max 2 strany; k pohovoru prezentace v powerpointu v délce max 15 minut);
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.
 
Písemné přihlášky s požadovanými doklady (ne e-mailem) přijímá do 21. června 2021 zaměstnanecké oddělení ZZS SČK na výše uvedené adrese.

 

Operátor/ka zdravotnického operačního střediska v Kladně

 

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
272 01 Kladno, Vančurova 1544

přijme do pracovního poměru na plný úvazek v nepřetržitém provozu

Operátory/ky zdravotnického operačního střediska v Kladně

Požadujeme:
zdravotnické vzdělání v oboru zdravotnický záchranář nebo v oboru všeobecná sestra se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí pro práci na ZOS

Nabízíme:
finanční ohodnocení cílené pro operátory ZOS
příjemné pracovní prostředí v moderně vybaveném operačním středisku
kompaktní pracovní kolektiv
možnost dalšího vzdělávání a profesní růst
dodatkovou dovolenou
specifické bonusové pobídky (stravenky, příspěvek na penzijní připojištění/volnočasové poukázky)

Nástup možný ihned nebo podle dohody.

Kontakty: Bc. Patrik Merhaut, patrik.merhaut@zachranka.cz, tel.: 312 256 654

 

LÉKAŘE ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, 272 01 Kladno, Vančurova 1544 přijme do pracovního poměru na plný úvazek:

LÉKAŘE ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY

 

Požadujeme:
specializovanou způsobilost v základním oboru nebo v oboru Urgentní medicína

Nabízíme:

nadstandardní finanční ohodnocení

příjemné pracovní prostředí v moderně vybavených výjezdových základnách

kompaktní pracovní kolektiv

pružnou pracovní dobu ve směnném provozu

možnost dalšího vzdělávání a profesního rozvoje

specifické bonusové pobídky

 

Nástup možný ihned nebo podle dohody.

Kontakty:  e-mail: jiri.knor@zachranka.cz