ZDRAVOTNICKÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO

*) § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
§ 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Označení, uvozovací text

Obsah položky

1. Název Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Zřízena dnem 1.10.2002 Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 12.9.2002, č. 29-10/2002/ZK, podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), v tehdy platném znění, a to pod názvem Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno. S účinností ode dne 1.4.2012 se v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě změnil název příspěvkové organizace nově na: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje*. Právní forma: příspěvková organizace. Vymezení hlavního a doplňkového předmětu činnosti ZZS SČK, p.o. viz odkaz:

 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=683445&typ=PLATNY

Zřízení organizace: poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče (PNP) v rozsahu stanoveném příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Předmět činnosti:

 • poskytuje přednemocniční neodkladnou péči ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů,
 • v letní sezóně zajišťuje vodní záchrannou službu v rekreačních oblastech,
 • zajišťuje PNP při likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí a katastrof,
 • zabezpečuje kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev a určení způsobu poskytnutí PNP,
 • zabezpečuje PNP a spolupracuje se ZZ spádového území, orgány státní správy, místní samosprávy, s dalšími orgány a institucemi,
 • koordinuje součinnosti s praktickými a žurnálními lékaři a s lékařskou službou první pomoci, zajišťuje činnosti Útvaru krizového managementu,
 • aktivuje všechny síly a prostředky Integrovaného záchranného systému (IZS) ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje úkoly IZS, vč. medicíny katastrof,
 • zajišťuje rychlou přepravu odborníků k zabezpečení neodkladné péče do zdravotnických zařízení, která jimi nedisponují, popř. léků, krve, jejích derivátů a biologických materiálů nezbytně potřebných, zajišťuje činnosti v rámci transplantačního programu,
 • zajišťuje dopravu nemocných v podmínkách PNP mezi zdravotnickými zařízeními a dopravu raněných a rodiček vč. Převozu infekčně nemocných,
 • zajišťuje dopravu nemocných a raněných ze zahraničí do České republiky k) zabezpečuje odborný zdravotnický dohled u hromadných, politických a sportovních akcí.
3. Organizační struktura Viz webové stránky kontakty
4. Kontaktní spojení Viz webové stránky kontakty
 4.1 Kontaktní poštovní adresa Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Vančurova 1544
272 01 Kladno
 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s kontaktní poštovní adresou.
 4.3 Úřední hodiny Pondělí – pátek 7:00 – 15:30 hod.
 4.4 Telefonní čísla Tel. č. 312 256 601 (sekretariát současně podatelna)
Ostatní telefonní kontakty viz odkaz:  https://www.zachranka.cz
Vnitřní linku vždy uvádí poslední trojčíslí telefonního čísla.
 4.5 Číslo faxu 312 256 610
 4.6 Adresa internetové stránky URL:
https://www.zachranka.cz
 4.7 Adresa e-podatelny a datové schránky podatelna@zachranka.cz
ID datové schránky: wmjmahj
5. Případné platby lze poukázat Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 6522192/0800
6. IČ 75030926
7. DIČ Organizace není plátcem DPH.
8. Dokumenty
 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
 8.2 Rozpočet Informace jsou dostupné viz odkaz: Výroční zpráva
9. Žádosti o informace Žádost o poskytnutí informace lze podat několika způsoby:

 

 • osobně předáním do podatelny ZZS SČK, p.o.,
 • ústně, kdy na ústní dotaz postačí i ústní odpověď, avšak jsou-li požadované informace bezprostředně k dispozici, nelze-li tímto způsobem informaci poskytnout anebo ji žadatel nepovažuje za dostatečnou, musí být žádost podána písemně (na písemný dotaz je reagováno písemnou formou)
 • písemně na adresu ZZS Středočeského kraje, příspěvková organizace, Vančurova 1544, Kladno 272 01,
 • prostřednictvím služby elektronických komunikací povinného subjektu: podatelna@zachranka.cz nebo ID DS: wmjmahj,
 • faxem na číslo 312 256 610

Náležitosti písemné žádosti o informace, ze které musí být zřejmé:

 • místo určení povinného subjektu (ZZS SČK, p. o.)
 • žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

fyzická osoba v žádosti uvede:

 • jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště a adresu pro doručování (elektronická adresa), liší-li se od adresy místa trvalého pobytu či bydliště

právnická osoba uvede:

 • název
 • identifikační číslo osoby
 • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Žádost o poskytnutí informace musí být srozumitelná a konkrétní, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována. Informace se poskytuje ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Neobsahuje-li žádost o poskytnutí informací výše uvedené údaje, není žádostí ve smyslu tohoto zákona a ZZS SČK, p. o. žádost odloží. Za účelem podání žádosti není stanoven žádný formulář.

10. Příjem žádostí a dalších podání ZZS SČK, p.o. posoudí písemnou žádost o poskytnutí informace:

 • v případech nedostatku údajů v žádosti či nesrozumitelnosti žádosti je žadatel vyzván k doplnění či upřesnění žádosti ve lhůtě do 7 dnů ode dne přijetí (zaevidování) písemné žádosti; pokud žadatel této výzvě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nevyhoví, rozhodne se o odmítnutí žádosti,
 • pokud se požadovaná informace nevztahuje k její působnosti, žádost se odloží a toto odůvodnění sdělí do 7 dnů ode dne přijetí (zaevidování) žádosti žadateli,
 • žadateli jsou sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, pokud žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, a to nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí (zaevidování) žádosti; pokud však žadatel dále trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, organizace je povinna ji poskytnout.

Lhůtu pro poskytnutí informace může ZZS SČK prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Pakliže ZZS SČK žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí její části, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, případně stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Na řízení podle § 15 a 16 souvisejícího zákona (tj. rozhodnutí o odepření poskytnutí informace a odvolání) a na počítání lhůt se zásadně použije správní řád, s výjimkou ustanovení o obnově řízení a přezkoumávání rozhodnutí mimo odvolací řízení.

V případech ustanovení §§ 7-12 tohoto zákona se informace neposkytne. Náklady spojené s poskytnutím informace jsou zpoplatněny, výjimku tvoří ústně poskytnuté informace. Výše úhrad s tímto spojených nákladů je stanovena v rámci sazebníku úhrad.

 10.1 Lhůty pro poskytování informací Datum podání žádosti je považován za den doručení žádosti na ZZS SČK, p.o.
11. Opravné prostředky Viz informace obsažené v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
12. Formuláře
13. Popisy postupů
14. Předpisy
 14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákony:
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů
č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění

 

Vyhlášky:
č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o ZZS

Předpisy upravující informace pro veřejnost:
Zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zák. č. 111/2019, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Zák. č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Listina základních práv a svobod, čl. 17

15. Úhrady za poskytování informací Viz webové stránky Ceník služeb
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Viz webové stránky Výroční zprávy
NAHORU Call Now ButtonVOLEJ 800 888 155