Novinky

Chceš být hlasem, který zachraňuje životy? Staň se členem našeho ZOS týmu!

Nabízíme

•         Práci v dobrém pracovním kolektivu

•         Hlavní pracovní poměr

•         Podporu vzdělávání

•         Příspěvek na penzijní připojištění a další benefity

•         Adaptační proces 3 měsíce pod vedením zkušeného mentora

Požadujeme

•         Zdravotnické vzdělání

•         Obor záchranář, zdravotní sestra s ARIP – výhodou                        

Kontaktní osoba

Mgr. et Bc. Jiřina Fousková

Vedoucí operátorka ZOS ZZS SčK           

Tel. +420 775 345 362

Nabídky zasílejte

Jirina.fouskova@zachranka.cz

Těžko na cvičišti, snadněji společnými silami

Celkem 16 záchranářů, 2 lékaři, 10 policistů a 6 dobrovolných hasičů se sešlo v areálu policejního školícího střediska v Sadské na Nymbursku. Tam mimo jiné společně nacvičovali zásah při takzvaném hromadném postižení osob se zapojením a spoluprací všech záchranných složek, ale i další krizové situace. Na sedmi stanovištích je čekaly nejrůznější úkoly, například naši záchranáři si na vlastní kůži vyzkoušeli záchranu tonoucího dospělého muže i jeho dítěte, trénovali taky situaci, kdy je během zásahu ohrožoval muž s nožem nebo se museli vypořádat s domácí hádkou, ve které hrála roli i střelba. Celodenní program zakončili záchranáři, hasiči i policisté večer zásahem u třiceti zraněných na dětském táboře, kde útočil fiktivní střelec. Opravdovost situace podpořilo věrohodné maskování figurantů i jejich předstíraný křik.

Cvičení, které nám pomůže prohloubit spolupráci policie i záchranářů sledovali taky zástupci vedení Středočeský kraj – oficiální stránka, v čele s Hejtmanka Petra Pecková a prvním náměstkem hejtmanky Pavel Pavlík.Za Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje děkujeme všem zúčastněným, za organizaci Policie České republiky i SDH Sadská. Samozřejmě taky dalším záchranářům, policistiům, hasičům i dalším, kteří se podíleli na přípravě stanovišť nebo fungovali jako rozhodčí. Zvláštní dík potom putuje zejména k Adamovi s Rudou, kteří reálné scénáře zásahů pro záchranáře připřavili.

Kurz řidiče vozidla ZZS

Kapacita zářijového kurzu je naplněna, připravujeme další termíny.

Organizátor kurzu: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.

Termín konání: září 2022 – září 2023

Rozsah: 320 hodin teoretické a teoreticko-praktické výuky, 280 hodin odborné praxe

Cena: 40.000 Kč – kurzovné musí být uhrazeno nejpozději měsíc před začátkem kurzu, částku je možné uhradit ve čtyřech splátkách – 25 % měsíc před zahájením kurzu, 25 % v první polovině kurzu, 25 % ve druhé polovině kurzu a 25 % před závěrečnou zkouškou. Částka je splatná na účet organizátora, který pošleme účastníkům e-mailem na základě přijetí přihlášky.

Neakreditovanou praxi ve zdravotnických zařízeních si účastníci hradí sami. V případě zájmu plnění neakreditované praxe ve výjezdových skupinách organizátora je praxe ve voze ZZS poskytována zdarma.

Vstupní podmínky:

  • Ukončené střední vzdělání (střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou)
  • Dobrý zdravotní stav
  • Řidičské oprávnění skupiny C1 (minimálně)
  • Čistý trestní rejstřík

Profil absolventa: Výstupní vědomosti a dovednosti řidičů vozidel   zdravotnické záchranné služby, tj. profesní kompetence, jsou rozděleny na obecné a odborné vycházející z platné legislativy ČR.

Uplatnění absolventa: Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti neodkladné péče a zdravotnické dopravy, kdy se pod odborným dohledem bude podílet na poskytování zdravotní péče na úseku přednemocniční neodkladné péče. Absolvent kurzu získá po úspěšném složení zkoušky před odbornou komisí Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Toto osvědčení má neomezenou platnost.

Organizace kurzu:

Výuka probíhá jednou týdně – vždy v úterý. Online výuka podle možnosti lektorů, nejčastěji však v sobotu

Povolená omluvená absence je 15 % vzdělávacího programu

Teoretická a teoreticko-praktická část – Prostory VÚGT, Ústecká 98, Zdiby

Online výuka: platforma ZOOM

Praktická část akreditované praxe – Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Oblastní nemocnice Kladno – nemocnice Středočeského kraje

Přihlášení ke kurzu:

Přihlášku (její scan) a všechny náležitosti uvedené v přihlášce písemně, nebo osobně do poštovní schránky na adresu: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o., výjezdová základna Zdiby, Ústecká 98, 250 66 Zdiby. Obálku označte: Kurz řidiče ZZS

e-mailem: kurzy@zachranka.cz

Potvrzení přijetí ke kurzu:

Na základě přihlášky budete e-mailem vyrozuměni o přijetí do kurzu s termínem zahájení a s číslem účtu pro provedení platby kurzovného. Organizátor kurzu si vyhrazuje právo nepřijetí přihlášky bez udání důvodů.

Informace ke kurzu:

Další informace ke kurzu Vám rádi poskytneme na e-mailové adrese kurzy@zachranka.cz , vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu je k dispozici na stránkách Ministerstva Zdravotnictví ČR

Středočeští záchranáři na Zážitkovém kurzu první pomoci pro studenty lékařské fakulty

Ve dnech 29. 4. až 1. 5. 2022 probíhal v Horním Poříčí v Jihočeském kraji Zážitkový kurz první pomoci pro studenty 2. lékařské fakulty UK, pořádaný ve spolupráci 2. LF a KARIM FN Motol. Pro letošní ročník byli osloveni pro spolupráci i záchranáři a lektoři ze ZZS SčK Bc. Tomáš Sedláček, MUDr. Marcel Truelle a dispečerka operačního střediska Martina Tlustá. 
Během třech intenzivních výukových dní se budoucí lékaři, studenti všech 6 ročníků LF, zúčastnili řady workshopů, simulovaných situací a přednášek. Jeden z workshopů, výuka imobilizačních technik, byl zcela v režii středočeské záchranky a studenti si ho moc pochvalovali. Pro většinu z nich to bylo první setkání s krčním límcem, vakuovou matrací, nebo páteřním rámem. Pod bedlivým odborným dozorem Tomáše a Marcela se pak naučili například bezpečně sejmout přilbu motorkáři v bezvědomí. Marcel Truelle pak vedl samostatný workshop zaměřený na techniku hrudní drenáže. Operátorka Martina Tlustá pak zúročila svoje bohaté zkušenosti v modelové situaci překotného porodu dítěte a jeho následnou resuscitací, kdy zcela věrohodně simulovala poskytování telefonicky asistované první pomoci operátorem ZOS a studenti měli skutečný prožitek jako v reálné situaci.
V rámci přednášky o fungování Zdravotnického operačního střediska si pak účastníci užili poslech dvou reálných hovorů na linku 155, které studenty doslova fascinovaly.
Děkujeme za pozvání a těšíme se na další spolupráci s organizátory 2. LF a KARIM FN Motol.

Martina Tlustá, Tomáš Sedláček, Marcel Truelle

EU – Modernizace techniky Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o.Projekt: Modernizace techniky Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o.

Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016289

Žadatel: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Financování projektu: Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 6.1 REACT-EU, v rámci Výzvy č. 97 Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů

Realizováno v letech 2021 – 2023 s celkovým rozpočtem 92 492 379,83 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu dojde k pořízení celkového počtu 25 kusů sanitních vozů typu B i C s odpovídajícím vybavením. Tím dojde nejen ke zvýšení technické vybavenosti složky IZS, tak i ke zvýšení bezpečnosti a uživatelského komfortu výjezdových posádek i pacientů.

Cíl projektu:

Cílem projektu je posílení schopnosti Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o. reagovat na situaci související s pandemií COVID-19 a zlepšení vybavenosti, umožňující transport osob s podezřením na nákazu COVID-19. Bude zajištěna připravenost složek IZS s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí související s pandemií, které povede ke zmírnění jejích následků a projevů.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu bude pořízení specializovaného technického vybavení výjezdových základen ZZS SčK, jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí způsobených pandemií. Výstup projektu bude využíván výjezdovými posádkami ZZS SčK k ochraně života a zdraví všech osob, které se ocitnou v nouzi a budou se nacházet v zásahové oblasti dotčených výjezdových základen ZZS SčK. Díky projektu dojde ke snížení negativních jevů mimořádných událostí a krizových stavů (situací) a jejich prevenci, ke zvýšení připravenosti složek IZS na prevenci a řešení mimořádných událostí a krizových stavů (včetně záchranných a likvidačních prací), ke snížení časové dotace potřebné při řešení mimořádných událostí a krizových stavů (včetně záchranných a likvidačních prací). Díky moderním technologiím umožní výjezdovým skupinám dorazit i do těžko přístupných míst regionu včas a ve stanovené době. Moderní vozy disponují technologiemi a asistenčními systémy zvyšujícími uživatelský komfort při řízení vozu a přispívají tak ke snížení časové dotace potřebné při řešení mimořádných událostí a krizových stavů.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Květiny pro záchranáře

Na záchranáře Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje čekalo ve středu 16.2. 2022 překvapení, čtyři sta žlutých a bílých růží od společnosti Florea. Darované květiny potěšily všechny dámy z ředitelství, operačního střediska i výjezdové základny. Vedení managementu část růží převezlo i na další výjezdová stanoviště.

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje by touto cestou chtěla poděkovat vedení společnosti Florea. 

Jednání výboru základní organizace Odborového svazu zdravotnictví ČR

V příjemných podzimních dnech 12. a 13. října 2021 v Loučeni proběhlo dvoudenní jednání výboru základní organizace Odborového svazu zdravotnictví ČR a vedení středočeské záchranky v čele s ředitelem Pavlem Rusým. On-line přispěla také předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková.

Témata byla předem daná: kontrola plnění kolektivní smlouvy 2021, organizační změny a hospodaření středočeské záchranky, platy, rizikové příplatky, návrhy pro kolektivní smlouvu roku 2022 a samozřejmě naše připravenost pro případnou další vlnu covid-19 pandemie (zdá se, že jsme připraveni ve startovacích blocích). Jednání zabralo mnoho hodin, a tak odborová organizace pro zpestření připravila romantickou prohlídku zámku Loučeň při svíčkách.

Nakonec proběhla příprava výroční konference, která bude svolána 27. ledna 2022 do Kutné Hory. Těšíme se na shledanou.

Středočeští záchranáři a jejich prázdninový provoz na Slapech

Středočeští záchranáři a jejich prázdninový provoz na Slapech

V letních měsících na území Středočeského kraje provozujeme záchrannou službu na vodní nádrži Slapy na základně ve Ždáni za pomoci záchranného člunu se speciální záchranářskou zástavbou. Člun je vybaven podobně jako sanitní vůz – má tedy vše, co je potřeba v případech, kdy je ohroženo zdraví pacienta nebo dokonce jeho život.  

Na letní provoz záchranné služby na Slapech jsme zhruba před dvaceti lety přistoupili z důvodu každoročního nárůstu počtu obyvatelstva v této lokalitě v letních měsících a čase dovolených.

Záchranáři zde působí v nepřetržitém režimu 24 hodin/nonstop, a to od 1.7. do 31.8.

Na Slapské přehradě je nám partnerem také Vodní záchranná služba ČČK rovněž fungující v režimu 24 hodin nonstop. Před zahájením letošní sezony proběhla u paní hejtmanky Petry Peckové za účasti radního pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka pracovní schůzka s cílem zefektivnění vzájemné spolupráce s touto složkou IZS. Výsledkem bylo navýšení součinnostních zásahů s VZS ČČK. Zároveň finálně došlo ke 100% nárůstu počtu zásahů, a to hlavně z důvodu optimalizace přítomnosti výjezdové skupiny na vodní ploše a jejím okolí. Oproti minulosti výjezdová skupina nerealizovala transporty pacientů do zdravotnického zařízení. Ti byli předáváni ostatním dosahovým posádkám ZZS SČK.

Pokud bychom nechali mluvit čísla, vyjela posádka ze Ždáně v letošní sezoně k devadesáti případům, kdy 14 z nich bylo v kategorii nejzávažnějších. Poměrně časté byly jako každý rok výjezdy k alergickým reakcím, k úžehům po dlouhém pobytu na slunci a k lidem, kteří podcenili potřebu dodržování pitného režimu a kolabovali následkem dehydratace. Někteří dodržování pitného režimu pojali po svém a ojedinělé nebyly tedy ani   výjezdy, kdy byli jedinci pod vlivem alkoholu a způsobili si zranění, či přecenili své plavecké schopnosti.

Co bylo ale v letošní sezoně raritou, byl výjezd k dopravní nehodě na vodní ploše. Překvapeni byli nejen operátoři operačního střediska, ale i samotní záchranáři, když vyjížděli k nárazu motorového člunu do skály. Zde perfektně fungovala součinnost našich posádek, posádek vodní záchranné služby a Letecké záchranné služby ZZS HMP. Na palubě havarovaného člunu byli tři mladí lidé, kteří utrpěli zranění různého charakteru, ale do nemocnic byli transportováni ve stabilizovaném stavu.

Přestože byl srpen nadprůměrně deštivý a počasí bylo nepříznivé, došlo k výraznému nárůstu počtu zásahů. I tak ale sezónu 2021 uzavíráme s dobrým pocitem, jelikož po několika předešlých sezonách nedošlo na Slapech k žádnému úmrtí.

Naším cílem je poskytnout péči co nejvíce pacientům, a proto uvažujeme v příští sezoně posílit výjezdovou skupinu o lékaře.  

Ocenění zachránců, kteří v létě pomohli při tragické události na jezu u Českého Šternberka.

Rádi bychom Vám představili pana Jakuba Vamberského a pana Oldřicha Šáru, kteří byli dnes oceněni paní hejtmankou Petrou Peckovou za jejich statečnost při neštěstí na jezu u Českého Šternberku. Zachráncům poděkoval i radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík a ředitel ZZS SČK MUDr. Pavel Rusý. Tragédie, která by byla bez jejich pomoci ještě větší .

Opětovné a velké díky patří i našemu operačnímu středisku a posádkám zasahujícím na místě neštěstí.

Pomoc Jižní Moravě po tornádu

To, že nám lidské osudy nejsou lhostejné nejen v našem kraji, dokázala snaha a solidarita našich zaměstnanců. Bezprostředně po tragických událostech na jihu Moravy, způsobených tornádem, se začali spontánně ozývat s nabídkou pomoci postižené oblasti. 

 V souvislosti s touto aktivitou jsme zřídili transparentní účet, na kterém se postupně vybralo 230 000,- Kč.

(Pokračování textu…)